ความรู้พื้นฐานภาษา CSS

CSS คือเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการจัดรูปแบบและควบคุมการแสดงผลในหน้าเว็บเพจเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2.1 รูปแบบของcss
5.3ความรู้พื้นฐานภาษาjavascript
Javascript เป็นภาษา scritt ที่นิยมนำมาเขียน กับภาษาHTML และภาษอื่นๆซึ่งการเขียนjavascriptเพื่อเติมเต็มส่วนที่
ขาดหายไปให้กับเว็บไซต์เช่นการแสดง popup หลังจากที่คลิกปุ่มการแสดงและซ่อนเมนูหลังจากที่คลิกปุ่มการตรวจสอบ
ชนิดของข้อมูลการตรวจสอบเว็บเบาร์เซอร์เป็นต้น
5.3.1 การใช้งาน javascript
วิธี Embedding คือ การเรียกใช้งาน javascript ภายในหน้าเพจเดียวกัน
2 วิธี including คือ การใช้งาน javascript ที่ถูกเขียนแยกไว้เป็นไฟล์เพื่อให้เว็บเพจสามารถใช้งานjavascript ร่วมกันได้
 โดยมีรูปแบบการincluding
5.3.2 การประกาศตัวแปร
ตัวแปร (variable) คือ ซึ่งเรียกแทนหน่วยความจำโดยมีหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในชื่อที่ตั่งมีข้อมูลต่างๆ เก็บไว้ภายใน
ตัวแปร เช่น ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ เป็นต้น ซึ่งการประกาศตัวแปรในjavascriptต้องมีคำสั่งvarนำหน้าเสมอ และ 
สามารถกำหนดค่าที่ต้องการพร้อมกับการประกาศตัวแปรได้
5.3.3 การแสดงข้อความ
การแสดงข้อความ คือ การแสดงข้อความหรือแสดงคำต่างๆที่ต้องการให้แสดงผลโดยใช้คำสั่ง  document.write();
การแสดงข้อความต้องมีเครื่องหมาย single Quote ข้อความ หากต้องการแสดงข้อความ ทั้งตัวแปรสามารถใช้เครื่อง
หมาย + เพื่อเชื่อมระหว่างข้อความและตัวแปร หรือเชื่อมระหว่างข้อความตั่งแต่ 2 ข้อความขึ้นไป
5.3.4 การสร้าง Alert Dialog
Alert Dialog คือ หน้าต่างหรือกล่องข้อความที่ปรากฏเพื่อแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้รับรู้